duminică, 24 ianuarie 2016

MASURATORI TERESTRE - ODG 700 COMPLETAT IN 2016
ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 (*actualizat*)
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si 
carte funciara
EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 571 din 31 iulie 2014
Data intrarii in vigoare : 30 august 2014


Prezenta forma intra in vigoare de la 1 ianuarie 2016


Forma actualizata a acestui act normativ la data de 4 ianuarie 2016 este formata prin includerea 
tuturor modificarilor Si completarilor aduse de catre:  ORDINUL nr. 1.140 din 5 noiembrie 2014; 
 RECTIFICAREA nr. 700 din 9 iulie 2014; ORDINUL nr. 1.340 din 26 noiembrie 2015.

Avand in vedere:
- dispozitiile art. 4 lit. a) Si c), art. 20, art. 24 alin. (2) Si art. 40 alin. (2) din Legea cadastrului Si 
a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare;
- dispozitiile art. 1 alin. (5) din  Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor,
 nr. 39/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Nationala de Cadastru 
Si Publicitate Imobiliara Si unitatile sale subordonate Si a taxei de autorizare pentru persoanele care
 realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei Si cartografiei, cu modificarile
 Si completarile ulterioare,
in temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile Si completarile ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare Si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru Si Publicitate Imobiliara, 
aprobat prin  Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificarile ulterioare,

Masuratori Topografice/Documentatii Cadastrale

Cadastru, cuprinde totalitatea lucrărilor necesare pentru identificarea, măsurarea şi reprezentarea pe hărţi şi planuri cadastrale a bunurilor imobile de pe întreg teritoriul ţării, indiferent de destinaţia lor şi de proprietar. Prin introducerea cadastrului, se realizează cunoaşterea şi furnizarea, în orice moment, a datelor cadastrale din punct de vedere cantitativ, calitativ şi juridic a bunurilor imobile din cuprinsul unui teritoriu cadastral.
 Topografia, se ocupă cu studiul, măsurarea şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a terenului cu toate formele de planimetrie şi de relief existente. În cadrul măsurătorilor topografice, ce se execută pe suprafeţe mici, nu se ţine seama de curbura Pământului.